Informacje dla badaczy


Kryteria włączenia


Chorzy z nawrotem

Chorzy z nawrotem wcześniej potwierdzonego histopatologicznie klasycznego chłoniaka Hodgkina na podstawie lokalnego raportu patologicznego wg klasyfikacji WHO 2016


Chorzy z klasycznym chłoniakiem Hodgkina

Chorzy z klasycznym chłoniakiem Hodgkina pierwotnie oporni. Oporność pierwotna na leczenie będzie definiowana poprzez dodatni wynik badania iPET2 (w skali z Deauville punktacja 4 i 5) wykonywanego po 2 cyklu chemioterapii pierwszej linii; a u chorych z negatywnym wynikiem badania iPET2 (w skali z Deauville punktacja 1, 2, 3) wystąpienie progresji choroby potwierdzonej badaniem PET/TK w ciągu trzech miesięcy od zakończenia chemioterapii.


Ocena zaawansowania choroby

Ocena zaawansowania choroby za pomocą badania PET przy rozpoznaniu.


Wiek

Wiek ≥18 lat


ECOG 0-2

ECOG 0-2


Mierzalne zmiany

Obecność co najmniej jednej zmiany mierzalnej


Zgoda na antykoncepcję

Zgoda na skuteczną antykoncepcję w czasie trwania badania z zastosowaniem antykoncepcji przez 14 miesięcy w przypadku kobiet i 11 miesięcy w przypadku mężczyzn po ostatniej dawce immuno-chemioterapii


Ujemny wynik testu ciążowego

U kobiet w wieku rozrodczym ujemny wynik testu ciążowego w surowicy podczas badania przesiewowego i zgoda na stosowanie wysoce skutecznych metod antykoncepcji w trakcie badania i przez 14 miesięcy po ostatniej dawce chemioterapii (z wyjątkiem pacjentek powyżej 50 r.ż z naturalnym brakiem miesiączki przez okres co najmniej 12 miesięcy lub po przebytym zabiegu obustronnej salpingooforektomii lub histerektomii).


Zgoda pacjenta

Podpisanie zgody na udział w badaniu klinicznymKryteria wyłączenia


Nieklasyczna postać chłoniaka

Nieklasyczna postać chłoniaka Hodgkina


Stan sprawności

Stan sprawności wg ECOG>2


Brak odpowiednich badań

Niewykonanie badań PET w trakcie leczenia indukcyjnego zgodnie z kryteriami włączenia


Transformacja chłoniaka

Transformacja chłoniaka Hodgkina do innego chłoniaka


Przerzuty

Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego


Przeciwwskazania lub odmowa

Przeciwwskazania medyczne lub odmowa chorego dla zastosowania konsolidacji leczenia ratunkowego BGD za pomocą aHCT


Inny nowotwór

Inny nowotwór – postać aktywna lub mniej niż 5 lat od wyleczenia


Cukrzyca

Niekontrolowana cukrzyca


Niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia NYHA>2 lub LVEF<45%


Niewydolność wątroby

Niewydolność wątroby (poziom bilirubiny 1.5 x ULN, SGOT > 5 x ULN), jeśli niezwiązane z obecnością chłoniaka, oraz z zespołem Gilberta


HIV

Zakażenie wirusem HIV, czynna infekcja HBV, HCV. W przypadku przechorowania WZW typu B i obecności abHBc konieczna ocena PCR DNA wirusa oraz włączenie leczenia profilaktycznego zgodnie z konsultacją lekarza chorób zakaźnych.


Ciąża

Ciąża lub karmienie piersią


Nadwrażliwość

Znana nadwrażliwość na którykolwiek z leków stosowanych w leczeniu


Brak możliwości podpisania zgody

Brak możliwości podpisania przez pacjenta formularza świadomej zgody na udział w badaniuHipoteza badawcza


Zastosowanie Niwolumabu przed chemioterapią BGD zwiększy odsetek całkowitych remisji metabolicznych (CMR) do 90% przed planowaną autotransplantacją komórek macierzystych szpiku oraz zmniejszy o około 10+2,5% wznów po autologicznej transplantacji w porównaniu do wcześniejszych wyników badań.Cele badania


CELE PIERWSZORZĘDOWE

 1. Ocena czy krótkoterminowe podawanie niwolumabu zwiększy skuteczność chemioterapii ratunkowej BGD z następową autologiczną transplantacją komórek układu krwiotwórczego poprzez zwiększenie odsetka całkowitych remisji przed aHCT oraz zmniejszenia odsetka nawrotów po aHCT

CELE DRUGORZĘDOWE

 1. Ocena jaki będzie odsetek wszystkich odpowiedzi metabolicznych po zakończeniu leczenia N-BGD (3 cykle Niwolumabu i 2 cykle BGD)
 2. Ocena jakie będzie prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia w 36 miesiącu badania
 3. Ocena wartości predykcyjnej miana krążącego wolnego DNA komórek chłoniaka Hodgkina mierzona przed wykonaniem autologicznej transplantacji


Punkty końcowe badania


PIERWSZORZĘDOWE KOŃCOWE BADANIA

  1. Odsetek całkowitych metabolicznych remisji (CMR) po 2 cyklach BGD poprzedzonych 3 podaniami Niwolumabu (N).
  2. PFS określający czas od rozpoczęcia leczenia N do progresji (PD) lub śmierci, niezależnie od przyczyny.

DRUGORZĘDOWE KOŃCOWE BADANIA

 1. Odsetek wszystkich całkowitych i częściowych odpowiedzi metabolicznych (ogólny wskaźnik odpowiedzi metabolicznej, OMRR= CMR + PMR po zastosowaniu N, BGD i po aHCT.
 2. Całkowity czas przeżycia (OS) liczony od momentu rozpoczęcia leczenia Niwolumabem aż do czasu zgonu niezależnie od przyczyny.
 3. Ocena odsetka chorych, u których udało się przeprowadzić aHCT.
 4. Ocena tolerancji N-BGD definiowana częstością zdarzeń niepożądanych (AE) w stopniu toksyczności powyżej 2 na podstawie międzynarodowej skali: Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 5.0 (2) Częstość występowania działań niepożądanych w stopniu 3. i 4. ocenianych wg CTCAE v. 5.
 5. Eksploratywne punkty końcowe
 6. Pozytywna i negatywna wartość predykcyjna miana krążącego wolnego DNA komórek chłoniaka Hodgkina mierzona przed wykonaniem autologicznej transplantacji w porównaniu do wyniku badania PET/TK wykonywanego w tym samym czasie

Badanie kliniczne prowadzone jest pod nadzorem niezależnej Komisji Bioetycznej i za zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badanie kliniczne zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych (umowa nr 2020/ABM/01/00103) okres realizacji w latach 29.03.2021 r. - 29.03.2027 r.
Wartość projektu: 17 117 037,96 zł
wartość dofinansowania 17 117 037,96 zł

Copyright by Masha Regulatory Service 2022