Konkurs na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych ABM/2020/1


Badanie kliniczne u chorych na chłoniaka Hodgkina z nawrotem choroby lub opornych na leczenie 1 linii

Zastosowanie niwolumabu (N) z następową chemioterapią: bendamustyna, gemcytabina i deksametazon (BGD) z autologiczną transplantacją szpiku u chorych na chłoniaka Hodgkina opornego na leczenie 1 linii- badanie 2 fazy (N-BURGUND).

Badanie kliniczne zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych


Najnowsze informacje


Badanie kliniczne prowadzone jest pod nadzorem niezależnej Komisji Bioetycznej i za zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badanie kliniczne zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych (umowa nr 2020/ABM/01/00103) okres realizacji w latach 29.03.2021 r. - 29.03.2027 r.
Wartość projektu: 17 117 037,96 zł
wartość dofinansowania 17 117 037,96 zł

Copyright by Masha Regulatory Service 2022